CHA MẸ/CON

• CHA MẸ CÓ THẺ XANH BẢO LÃNH CON ĐỘC THÂN
• CHA MẸ CÓ QUỐC TỊCH BẢO LÃNH CON ĐỘC THÂN, ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH
• CON CÓ QUỐC TỊCH BẢO LÃNH CHA MẸ