Chúng ta đã có buổi tham dự phỏng vấn xin thẻ xanh thành công tốt đẹp. Thân chủ đã nhận được thẻ xanh. Thành công của thân chủ là thành công của Di Trú Việt Hoa Kỳ!

  • 0

Chúng ta đã có buổi tham dự phỏng vấn xin thẻ xanh thành công tốt đẹp. Thân chủ đã nhận được thẻ xanh. Thành công của thân chủ là thành công của Di Trú Việt Hoa Kỳ!

Chúng ta đã có buổi tham dự phỏng vấn xin thẻ xanh thành công tốt đẹp. Thân chủ đã nhận được thẻ xanh. Thành công của thân chủ là thành công của Di Trú Việt Hoa Kỳ!

P/s: Hình đã được thân chủ cho phép chia sẻ


Leave a Reply