Congratulations to our green card client and her husband! She came to the USA on a fiancée visa with our assistance and just passed her green card interview the first time round. Her green card arrived in the mail today, just seven days after passing her green card interview. We at Di Trú Việt Hoa Kỳ wish the newlyweds many happy years together.(We use our clients’ photos with their permission.)

  • 0

Congratulations to our green card client and her husband! She came to the USA on a fiancée visa with our assistance and just passed her green card interview the first time round. Her green card arrived in the mail today, just seven days after passing her green card interview. We at Di Trú Việt Hoa Kỳ wish the newlyweds many happy years together.(We use our clients’ photos with their permission.)

Congratulations to our green card client and her husband! She came to the USA on a fiancée visa with our assistance and just passed her green card interview the first time round. Her green card arrived in the mail today, just seven days after passing her green card interview. We at Di Trú Việt Hoa Kỳ wish the newlyweds many happy years together.(We use our clients’ photos with their permission.)

— — —

Chúc mừng thân chủ diện hôn phu hôn thê của Di Trú Việt Hoa Kỳ đã phỏng vấn xin thẻ xanh thành công tại Mỹ ngay lần đầu và đã nhận được thẻ xanh gởi về nhà hôm nay, chỉ 7 ngày sau ngày phỏng vấn. Xin chúc mừng vợ chồng anh chị!

(Hình đã được vợ chồng thân chủ cho phép chia sẻ.)


Leave a Reply