THÔNG DỊCH

Thông dịch tại Văn phòng Sở di trú và nhập tịch, Cơ quan quản lý các trường công ở Albuquerque, Trường học, Cơ quan chính phủ, Tòa án, Sở cảnh sát, Văn phòng luật sư, Hãng phim, Các công ty, v.v.
(Kèm hình ảnh)
(Đánh giá của cơ quan sử dụng dịch vụ tại đây)