DỊCH VỤ KHÁC

Một khi đã nộp hồ sơ đi, việc theo dõi sát hồ sơ là vô cùng quan trọng. Thường xuyên liên lạc với cơ quan chính phủ để nắm được tình hình hồ sơ đang tiến triển thế nào. Việc nắm bắt tiến trình hồ sơ sẽ giúp chuẩn bị hồ sơ cho Quý vị được nhanh chóng, đặc biệt tránh tình trạng cơ quan chính phủ không liên lạc được với Quý vị. Khi nộp hồ sơ bảo lãnh cho thân nhân, việc cơ quan chính phủ yêu cầu Quý vị bổ túc hồ sơ hay nộp thêm giấy tờ nào đó là chuyện vẫn xảy ra không hiếm và thường cho người một thời gian nhất định để liên lạc hoặc hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu. Nếu không theo theo dõi hồ sơ và không hồi đáp lại theo yêu cầu của cơ quan chính phủ đúng thời gian qui định, hồ sơ của Quý vị có thể bị hủy bỏ và phải nộp hồ sơ bảo lãnh lại từ đầu.