Thông báo của Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

  • 0

Thông báo của Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

+Toàn bộ lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực định cư từ nay đến ít nhất hết ngày 16 tháng 8 đã bị hủy và đương đơn sẽ phải đặt hẹn lại khi nào chúng tôi mở cửa hoạt động bình thường trở lại.

+Chỉ thị 16 tại TP.HCM buộc chúng tôi phải hạn chế một số dịch vụ lãnh sự để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách đến lãnh sự. Vì vậy, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM sẽ tạm ngừng mọi dịch vụ ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp của công dân Hoa Kỳ từ nay đến khi có thông báo mới.


Announcement by the U.S. Consulate in Việt Nam on their web site at https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/:

*** All immigrant visa interview appointments from now until at least August 16, 2021, have been canceled and will require rescheduling when our office resumes normal operations.
*** Directive 16 in Ho Chi Minh City imposes additional limits on our ability to provide consular services and keep our staff and customers safe. Therefore, the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City will be closed for all but emergency services to U.S. citizens until further notice.


Leave a Reply