We were happy to join our client in welcoming her relatives who recently arrived in Albuquerque, NM, from Vietnam.Di Trú Việt Hoa Kỳ gặp gỡ người thân của thân chủ tại Văn phòng Đà Nẵng và cùng thân chủ chào đón thân nhân chị đến Mỹ đoàn tụ tại TP Albuquerque, New Mexico.

  • 0

We were happy to join our client in welcoming her relatives who recently arrived in Albuquerque, NM, from Vietnam.Di Trú Việt Hoa Kỳ gặp gỡ người thân của thân chủ tại Văn phòng Đà Nẵng và cùng thân chủ chào đón thân nhân chị đến Mỹ đoàn tụ tại TP Albuquerque, New Mexico.

We were happy to join our client in welcoming her relatives who recently arrived in Albuquerque, NM, from Vietnam.Di Trú Việt Hoa Kỳ gặp gỡ người thân của thân chủ tại Văn phòng Đà Nẵng và cùng thân chủ chào đón thân nhân chị đến Mỹ đoàn tụ tại TP Albuquerque, New Mexico.


Leave a Reply